2014-06-10 17:03Nyheter

10 trender inom säkerhet

null

Varje dygn möter säkerhetsföretaget Stanley Security Solutions säkerhetschefer i olika utmaningar och incidenter. Genom företagets 800 medarbetare på över 30 kontor runt om i Sverige möter Stanley Security Solutions företagens säkerhetsvardag. I  deras larmcentral hanteras över miljon ärenden om året. Denna dagliga kontakt med säkerhetsfrågor ger Stanley Security möjlighet att urskilja mönster och trender inom säkerhet. Stanley har också frågat svenska folket i en SIFO-undersökning om vad de tycker och tänker om säkerhet och trygghet. Baserat på denna samlade erfarenhet presenterar Stanley Security Solution 10 trender inom säkerhet.

1: Fler trygghetssökare  
Brottsligheten i Sverige har minskat enligt statistik från Brottsförebygganderådet (BRÅ). Men långt mer än hälften av befolkningen upplever att den har ökat. Det visar en TNS Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av säkerhetsföretaget Stanley Security Solutions.

2: Storebror – se mig!
Allmänhetens inställning till kameraövervakning har blivit alltmer positiv enligt vår Sifo-undersökning. Den förändrade attityden i kombination med tekniska genombrott och alternativa användningsområden för kamera ökar viljan att arbeta med kamera som säkerhets- och trygghetsverktyg.

3: Säkerhet ”glokalt”
 En rapport från Europol ”Serious and Organized Crime Assessment Report” visar på hur brottsorganisationer blivit professionella, affärsmässigare och med förmåga att samordna operationer tvärs över discipliner och landsgränser. Det innebär att säkerhetsarbetet blir både globalt och lokalt.

4: Avmystifierad säkerhet
Från att ha varit en lite hemlig och avgränsad del av verksamheten spänner nu säkerhet över många områden t ex IT, varumärkesfrågor,  verksamhetsutveckling, riskanalys och personskydd. Ju fler som blir involverade i arbetet desto större krav ställs på synlighet och mätbarhet.

5: Säkerhetschefen – en allkonstnär
När säkerhetsarbetet omfattar företagets renommé, kunddatabas och medarbetare samt kundernas förtroende så blir säkerhet också en alltmer komplex fråga . Det breddar kompetenskravet på säkerhetschefen.

6: ”All inclusive”
Security-as-a-Service, eller säkerhet som tjänst, och behovet av att köpa en funktion snarare än enskilda produkter, ökar.  En av drivkrafterna bakom utvecklingen är att skapa förutsägbarhet och kontroll över säkerhetskostnaderna, särskilt med tanken på den snabba teknikutvecklingen.  Fler och fler kunder söker idag en ”all inclusive”-lösning för sin säkerhet.

7: Databrott – företagens akilleshäl
Organisationers förmåga att själva upptäcka databrott, som t ex olika typer av intrång i verksamhetens nätverk, manipulerade betalflöden och förstörd information, är förvånansvärt låg.  Enligt Data Breach Investigation report(2013) upptäcks 92% av alla intrång av en extern part (för större organisationer är siffran 43%). Största källan till upptäckt är att förövarna själva avslöjar intrånget, ofta i form av utpressning.

8: Starka varumärken målet för databrottsaktivister
Organisationer med starka varumärken och stora tillgångar utsätts i högre grad för hot från organiserade databrottsaktivister. Attackerna är ofta välplanerade och systematiska, och målet är finansiell vinning (Data Breach Investigation report, 2013).

9: Släcka bränder med ett glas vatten
Antalet bränder och dess skador för organisationer är oförändrat, trots att stora värden och liv står fortfarande på spel. Brandskydd är en naturlig del av säkerhetsarbetet och vikten av förebyggande arbete är central. En brand, med rätt åtgärd i rätt tid, ska i princip kunna släckas med ett glas vatten.

10: Övervakad övervakning 
När säkerhetsarbetet blir alltmer omfattande så ökar behovet av att få en samlad bild av både sitt skydd och incidenter. Därför ökar behovet av olika verktyg som ger överblick – en slags övervakad övervakning. Det kan vara en app för egenkontroll eller en operatör på larmcentralen, som upptäcker en kamera som krånglar eller ett brandlarm som har slutat att fungera.

Källa: Stanley Security Solutions 


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.