2008-04-23 08:47Pressmeddelande

Årsstämma i Securitas Systems AB (publ)Vid dagens årsstämma i Securitas Systems AB (publ) beslutades följande:Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sju, utan suppleanter. Stämman omvalde för tiden intill dess nästa årsstämma hållits Carl Douglas, Tomas Franzén, Eva Lindqvist, Juan Vallejo, Anders Böös och Ulrik Svensson som styrelseledamöter. Melker Schörling avböjde omval. Stämman valde Jorma Halonen till ny styrelseledamot och styrelseordförande. Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2009 skall utgå med sammanlagt 2 000 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande skall erhålla 600 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, skall erhålla 250 000 kronor. Som ersättning för kommittéarbete skall ordföranden för revisionskommittén erhålla 100 000 kronor, och var och en av de övriga ledamöterna av revisionskommittén 50 000 kronor. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Ulrik Svensson och Anders Böös till ledamöter av revisionskommittén för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedningen skall ha fem ledamöter samt omvalde Gustaf Douglas (SäkI AB och Investment AB Latour), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Mats Tunér (SEB Fonder) och nyvalde Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2009. Gustaf Douglas omvaldes till valberedningens ordförande. De sålunda valda ledamöterna skall sedan senast i samband med tredje kvartalsrapporten utse en femte ledamot representerande någon av de större aktieägarna vid tillfället.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 25 April 2008 och utbetalning från VPC beräknas ske med början den 30 April 2008.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att ledningen, utöver fast grundlön, även kan erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal) inom det individuella ansvarsområdet. Den rörliga lönen skall motsvara maximalt 75 procent av den fasta årslönen för VD och maximalt 60-75 procent av den fasta årslönen för övriga personer i koncernledningen. Bolagets åtaganden avseende rörlig lön kan vid fullt utfall för de nuvarande medlemmarna i koncernledningen under 2008 beräknas kunna kosta bolaget maximalt 6 Mkr. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Pensionsrätt för ledande befattningshavare skall gälla från tidigast 65 års ålder. Pensionsplanerna skall i huvudsak vara avgiftsbestämda. Övriga förmåner, t.ex. extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, skall kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare skall vara högst tolv månader och för VD högst 24 månader. Vid uppsägning från bolagets sida skall det kunna finnas rätt till avgångsvederlag i högst tolv månader. För egna uppsägningar skall en uppsägningstid om högst sex månader gälla, varvid inget avgångsvederlag skall utgå. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna i sin helhet finns i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och finns publicerade på bolagets hemsida.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen innebärande att bolagets firma ändras till Niscayah Group AB (§ 1).
Detta pressmeddelande finns även på Securitas Systems hemsida: www.securitassystems.com

Ytterligare information:
Åsa Larsson, IR och Kommunikationschef +46 (0)10 458 8017

Informationen är sådan som Securitas Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2008 kl.18.30
Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.