2020-10-22 15:21Pressmeddelande

STANLEY Security satsar på en nordisk SaaS-organisation

SaaS-organisationenSaaS-organisationen

STANLEY Security satsar på en nordisk SaaS-organisation

I slutet av september kunde vi meddela att vi tagit ännu ett steg i nordisk riktning. Vi har sedan en tid tillbaka arbetat nordiskt med gemensamma funktioner för Produkter & Lösningar, Inköp, Larmcentraler, HR och Finance. Som en ny del i vår nordiska satsning har vi nu utvecklat ett nytt SaaS-team vars uppgift kommer att vara att erbjuda den nordiska marknaden de senaste lösningarna inom modern säkerhetsteknik, bl a Hosting.

Ansvarig chef för denna nya nordiska satsning är Jens Molin, tidigare installationsdirektör. Vi träffar Jens för att höra mer om det nya teamet, bakgrund till initiativet och om hur sjösättningen av det nya konceptet kommer att gå till.

Jens kan du berätta lite hur behovet på marknaden ser ut i dag?
Det beror lite på hur man definierar begreppet SaaS och vad man räknar in. För oss på STANLEY Security kokar det ner till att vi som säkerhetsleverantör och partner tar på oss ett än mer långtgående ansvar för våra kunders säkerhetssystem. Det är en renodlad funktions- och tjänsteleverans snarare, än å ena sidan hårdvara och å andra sidan mjukvara och tjänster.

Detta ansvar kan uppnå på flera sätt men det kanske tydligaste exemplet är att vi erbjuder en Hostad lösning och där vi med Hosting som grund faktiskt kan garantera funktionen på ett mer omfattande sätt än om delar av driften ligger på kundens ansvar. Det blir tydligare både för oss som leverantör och för kunden. Vi säkerställer över tid både driften och systemets tillgänglighet, vi tar ansvar för att systemet som helhet är uppdaterat och därmed hälsosamt och inte minst kan vi systemövervaka på ett sätt som möjliggör att vi kan upptäcka fel och brister innan det faktiskt gått så långt att det blivit en störning i kundens verksamhet.

Med Hosting kan vi dessutom erbjuda en hel del tjänster som ytterligare hjälper kunderna i sitt säkerhetsarbete till exempel genom att kostnadseffektivt utföra förebyggande anläggningskontroller, driftövervaka ner på minsta komponent med tekniska larm och egen felanmälan samt också garantier för systemens ”uppetid” och inte minst riktigt vassa SLA:er.
Att Hosta en lösning innebär i praktiken att vi hanterar det mesta möjliga på distans vilket innebär en ökad effektivitet samt att vi på ett bättre sätt kan använda våra specialister eftersom vi inte är begränsade geografiskt. På så sätt kommer också vår förmåga att göra rätt första gången att öka.

Hur blev detta ett nordiskt initiativ och vad skiljer våra marknader åt?
Den främsta orsaken till att vi väljer att bygga upp en nordisk organisation är att vi på ett ännu bättre sätt kan samla den specialistkompetens vi har i de olika nordiska länderna. Som jag sade tidigare är inte geografin en begränsande faktor och då kommer förmågan att arbeta på distans öka vår leveransförmåga oavsett vart kunderna befinner sig. I detta nu håller vi på med flera nya projekt där projektteamet består av medarbetare från både Sverige, Norge och Finland som alla kompletterar varandra kompetensmässigt – häftigt!
I övrigt skiljer sig inte marknaderna särskilt mycket åt, det vi sett hittills är att Finland ligger aningen före övriga länder avseende synen på leveranser och service på fjärr samt hostade lösningar.
Detta är en möjlighet för oss i de övriga länderna, att lära av Finland och att utöka det nordiska samarbetet.

Hur ser ditt team ut idag, är alla funktioner på plats?
Ännu så länge har vi lagt grunden i Sverige med tre Systemspecialister som alla har lång erfarenhet av att jobba med stora kunder i en hostad miljö. Vi kommer under hösten att bygga på teamet med fler specialister i övriga nordiska länder samt också förstärka med ytterligare medarbetare inom försäljning och säljstöd.

Vad händer nu, kan du berätta hur framtiden ser ut?
Först och främst kommer vi att bygga upp det nordiska teamet och parallellt bära ut detta till marknaden. Reaktionen från marknaden hittills har varit väldigt positiv och de flesta av våra potentiella kunder är väldigt nyfikna och vill veta mer. Min bedömning är att marknaden är mogen för detta och att jobba i en hostad miljö är vardag för de allra flesta inom andra områden såsom till exempel affärssystem, office, datalagring och inte minst alla olika streamingtjänster man använder på daglig basis.
Att investera i egen hårdvara såsom servrar, datalagring, back-up utrustning samt också avsätta lokalyta för det är inget man vill göra idag. Till det kommer också att någon lokalt skall ansvara för det, ofta någon som inte har det som primär uppgift och inte heller har sin huvudfokus på detta område.

Jens Molin

Jens Molin 
Director SaaS Nordic
jens.molin@sbdinc.com


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.